The Resident Females. > Yolanda 1.5 years.
Image 1 of 23

Yolanda 1.5 years.

Lasquite's Yolanda v Kasper. She is out of Lasquite's Kasper v Lucas & Lasquite's Ula v Valdez.